Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie to jedno, a powiadomienie prezesa URE o przedsięwzięciu to drugie. Co więcej, lwia część firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciąży na nich taki obowiązek.

Informacja o obowiązku powiadomienia URE została podana na oficjalnej stronie Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiadomieniu należy przede wszystkim podać dokładną nazwę podmiotu, który przeprowadzał audyt. Następnie dokument musi zawierać informacje o proponowanych działaniach mających na celu poprawę wydajności energetycznej w firmie wraz z okresem uzyskiwania oszczędności. Poza tym należy dostarczyć informację o finalnych średniorocznych oszczędnościach w jednostce toe (tona oleju ekwiwalentnego).

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831, który głosi: Na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

Oficjalna informacja URE dotycząca wzoru zawiadomienia o przeprowadzonym audycie

“W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.”

 

Wzór zawiadomienia URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

……………………………………., dnia ……….………………….. r.

(miejscowość) (data)

 

………………………………………………………………………………….

(nazwa Przedsiębiorcy)

…………………………………………………………………….

(adres siedziby)

 

…………………………………………………………………….

(numer identyfikacji podatkowej NIP)

 

…………………………………………………………………….

(osoba do kontaktu, nr telefonu)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Aleje Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 831), będąc przedsiębiorcą, o którym mowa w:

 

  1. 36 ust. 1 ww. ustawy, zawiadamiam Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
    o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
    *,

 

  1. 36 ust. 2 ww. ustawy, zawiadamiam Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o audycie energetycznym przedsiębiorstwa przeprowadzonym w ramach*:

 

? systemu zarządzania energią określonego w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania**,

 

 systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE**.

(*niepotrzebne skreślić)

(**zaznaczyć odpowiednie)

 

 

Jednocześnie informuję, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony przez……………………………………………………………….……………………… i zakończony ……………………………….

(nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt) (data zakończenia audytu)

Możliwe do uzyskania oszczędności energii, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynoszą:

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Średnioroczne oszczędności energii finalnej [toe]* Okres uzyskiwania oszczędności

*1 toe = 11,630 MWh

*1 toe = 41,868 GJ

…………………..………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy
wraz z imiennymi pieczęciami