Wdrożenie - System Zarządzania Energią wg PN ISO:50001

Dla zapewnienia stałej kontroli nad zużyciem energii w przedsiębiorstwie i jej kosztami, niezbędny jest efektywnie wdrożony i skuteczny System Zarządzania Energią.

W oparciu o istniejące wcześniej w różnych krajach normy dotyczące zarządzania energią i doświadczenia związane z ich wdrażaniem Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stworzyła międzynarodowy standard zarządzania energią – ISO 50001. Norma ta – wydana 15 czerwca 2011 r. – zastąpiła europejską normę EN 16001.

Norma ISO 50001, podobnie jak wszystkie inne normy ISO, bazuje na cyklu Plan-Do-Check-Act, co umożliwia łatwą integrację tego systemu z istniejącymi już w organizacji Systemami Zarządzania, np. Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001 czy zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

Wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 wpływa na redukcję zużycia energii (zmniejszenie emisji CO2) i co za tym idzie – kosztów energii poprzez kompleksowe i usystematyzowane podejście do monitorowania wykorzystania i zużycia energii oraz zastosowanie najlepszych dostępnych technologii i praktyk.

Norma ISO 50001:2011 w zakresie swoich wymagań w pełni odnosi się do obszarów i narzędzi zarządczych, mających kluczowe znaczenie w budowaniu, utrzymaniu i doskonaleniu kompleksowego zarządzania energią w przedsiębiorstwach każdego rodzaju i wielkości, przede wszystkim jednak w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Firma EnMS Polska Sp. z o.o. oferuje usługę kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania energią oraz – w zależności od potrzeb konkretnego klienta – jego integrację z istniejącymi systemami zarządzania.

Wśród korzyści płynących z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwach wymienić należy:

 • Zmniejszenie zużycia energii = oszczędność kosztów
 • Redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • Spełnienie wymagań ustawowych, w tym wymagań Ustawy o efektywności energetycznej w zakresie przeprowadzania raz na 4 lata Audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Zmianę świadomości pracowników
 • Poprawę standardów „utrzymania ruchu”
 • Poprawę stanu wiedzy nt. efektywności maszyn
 • Świadome podejmowanie decyzji dotyczących kwestii energii
 • Usystematyzowane podejście do metody Right First Time
 • Poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, pozytywny wpływ na opinię publiczną
 • Poprawę efektywności wytwarzania
 • Większą produktywność i poprawę konkurencyjności na rynku
 • Poprawienie praktyk utrzymania i serwisowania sprzętu
 • Wprowadzenie procesu ciągłego doskonalenia

1. Przegląd/Audyt Energetyczny:

 • Ustanowienie zakresu i obszaru przeglądu/audytu energetycznego
 • Przegląd energetyczny na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • Rejestr obszarów znaczacego wykorzystania Energii
 • Rejestr możliwości poprawy

2. Ustanowienie Zespołu Energetycznego:

 • Identyfikacja wymagań dotyczących funkcji Energy Managera i ich dokumentacja
 • Powołanie Energy Managera ze struktur spółki
 • Ustanowienie Zespołu Zarządzania Energią
 • Przygotowanie Ramówki spotkań i agendy

3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Energią:

 • Przygotowanie Polityki Energetycznej, Księgi Zarządzania Energią – udokumentowanie kluczowych decyzji dotyczących SZE
 • Wyznaczenie Wskaźników Wyniku Energetycznego, Energii Bazowej, Intensywności Energetycznej
 • Przygotowanie rejestru aspektów prawnych
 • Przygotowanie Procedur dotyczących kontroli dokumentów, zakupów, projektowania

4. Przygotowanie Rejestru Celów i Zadań Energetycznych oraz Planu Działań w zakresie Zarządzania Energią:

 • Przygotowanie formularza rejestru celów i zadań energetycznych
 • Opracowanie Celów i Zadań i wypełnienie rejestru
 • Przygotowanie Planu działań w zakresie Zarządzania Energią

5. Plan Komunikacji:

 • Przygotowanie Planu Komunikacji
 • Ustanowienie i udokumentowanie sposobów komunikacji
 • Przygotowanie Materiałów dotyczących SZE i Poprawy Efektywności Energetycznej
 • Ustanowienie formalnych metod komunikacji pracowników z zespołem zarzadzania energią
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla podwykonawców i dostawców dla zakomunikowania brania pod uwagę kosztów zużycia energii w czasie amortyzacji urządzeń lub trwania usług podwykonawczych
 • Przygotowanie materiałów i raportów dotyczących zużycia energii dla komunikacji poprawy efektywności wykorzystania energii u klienta
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników i podwykonawców

6. Szkolenia z zakresu wdrażania systemu i poprawy Świadomości Efektywnego wykorzystania Energii

 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby indywidualnego klienta
 • Przeprowadzenie szkoleń u klienta wraz z badaniem zadowolenia ze szkoleń

7. Przygotowanie Planu Monitorowania i Pomiarów na potrzeby SZE:

 • Przygotowanie Planu monitoringu Identyfikacja i oznaczenie urządzeń pomiarowych
 • Rekomendacje dotyczące zakupu dodatkowego opomiarowania
 • Przygotowanie oferty na wdrożenie systemu monitoringu Efektywności zużycia energii dostosowanego i zgodnego z SZE klienta
 • Zarządzanie projektem instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych
 • Przygotowanie rejestru urządzeń pomiarowych, ich kalibracji i legalizacji

8. Szkolenia z zakresu Monitorowania i Wyznaczania celów (M&T)

 • Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby indywidualnego klienta
 • Przygotowanie narzędzi do raportowania
 • Omówienie wykorzystania narzędzi SPC do śledzenia efektywności energetycznej
 • Omówienie technik M&T i ich zastosowanie do wyznaczania celów, monitorowania, prognozowania

9. Kontrola operacyjna

 • Przegląd procedur operacyjnych, utrzymaniowych i serwisowych
 • Ustanowienie lub aktualizacja procedur lub kryteriów operowania i użytkowania obiektów i urządzeń
 • Ustanowienie formalnych kanałów komunikacji oraz zgłaszania usterek i niezgodności przez pracowników i podwykonawców