Outsourcing zarządzenia kosztami energii

OUTSOURCING ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ENERGII

Zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie możemy się również zająć kompleksowo. Począwszy od przeprowadzenia Przeglądu energetycznego i Audytów technologicznych, poprzez wdrożenie, utrzymywanie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Energią oraz pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i unijnych na kolejne inwestycje proefektywnościowe.

W odróżnieniu od konsultantów, którzy stawiają na pojedyncze projekty, nie zawsze finansowo uzasadnione, lub tych, którzy oferują jedynie systemy informatyczne, my stawiamy na długoterminowe partnerstwo, pomagając kierownictwu organizacji we wdrożeniu na stałe procesu zarządzania zużyciem energii, co pozwala na stałe zmniejszyć nakłady na energię i ciągle doskonalić system przynoszący wymierne korzyści i organizacji, i środowisku. Identyfikujemy też możliwości dofinansowań ze środków krajowych i unijnych, oraz zachęcamy do brania udziału w przetargach na Białe Certyfikaty, dzięki czemu organizacje uzyskać mogą dodatkowe środki na rozwój działalności i projekty.

1.Przegląd/Audyt Energetyczny​

 • Ustanowienie zakresu i obszaru przeglądu/audytu energetycznego
 • Przegląd energetyczny ​na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • Rejestr obszarów znaczącego wykorzystania energii
 • Rejestr możliwości poprawy

2.Ustanowienie Zespołu Energetycznego

 • Identyfikacja wymagań dotyczących funkcji Energy Managera​ i ich dokumentacja
 • Powołanie Energy Managera ze struktur organizacji
 • Ustanowienie Zespołu Zarządzania Energią
 • Przygotowanie Ramówki spotkań i agendy

3.Dokumentacja Systemu Zarządzania Energią

 • Przygotowanie Polityki Energetycznej, Księgi Zarządzania Energią – udokumentowanie kluczowych decyzji dotyczących SZE
 • Wyznaczenie Wskaźników Wyniku Energetycznego, Energii Bazowej
 • Przygotowanie rejestru aspektów prawnych
 • Przygotowanie Procedur dotyczących kontroli dokumentów, zakupów, projektowania

4.​Przygotowanie Rejestru celów i zadań energetycznych oraz Planu Działań w zakresie zarządzania energią

 • Przygotowanie formularza rejestru celów i zadań energetycznych
 • Opracowanie Celów i Zadań i wypełnienie rejestru
 • Przygotowanie Planu działań w zakresie Zarządzania Energią

5.​Plan Komunikacji

 • Przygotowanie Planu Komunikacji
 • Wyznaczenie Wskaźników Wyniku Energetycznego, Energii Bazowej
 • Przygotowanie rejestru aspektów prawnych
 • Przygotowanie Procedur dotyczących kontroli dokumentów, zakupów, projektowania
 • Przygotowanie materiałów i raportów dotyczących zużycia energii w celu unaocznienia poprawy efektywności wykorzystania energii u klienta

6.​Szkolenia z zakresu wdrażania SZE i poprawy świadomości dotyczącej efektywnego wykorzystania Energii

 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, przygotowanie i udokumentowanie planu szkoleń w SZE
 • Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby indywidualnego klienta
 • Przeprowadzenie szkoleń u klienta wraz z badaniem zadowolenia ze szkoleń

7.Przygotowanie Planu Monitorowania i Pomiarów na potrzeby SZE

 • Przygotowanie Planu monitoringu
 • Identyfikacja i oznaczenie urządzeń pomiarowych
 • Przygotowanie najlepszej oferty na zakup i instalację dodatkowych urządzeń​ pomiarowych w przypadku gdy jest to uzasadnione ekonomicznie
 • Przygotowanie oferty na wdrożenie systemu monitoringu efektywności zużycia energii dostosowanego i zgodnego z SZE klienta
 • Zarządzanie projektem instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych
 • Przygotowanie rejestru urządzeń pomiarowych, ich kalibracji i legalizacji

8.Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby indywidualnego klienta

 • Przygotowanie Polityki Energetycznej, Księgi Zarządzania Energią – udokumentowanie kluczowych decyzji dotyczących SZE Przygotowanie narzędzi do raportowania Excell
 • Omówienie wykorzystania narzędzi SPC do śledzenia efektywności energetycznej
 • Omówienie technik M&T i ich zastosowanie do wyznaczania celów, monitorowania, prognozowania

9.​Kontrola Operacyjna

 • Przegląd procedur operacyjnych, utrzymaniowych i serwisowych
 • Ustanowienie lub aktualizacja procedur lub kryteriów operowania i użytkowania obiektów i urządzeń
 • Ustanowienie formalnych kanałów komunikacji oraz zgłaszania usterek i niezgodności przez pracowników i podwykonawców.

10.​Audyty Energetyczne i Efektywności Energetycznej

11.Identyfikacja źródeł finansowania dla projektów służących poprawie efektywności energetycznej

12.Obsługa procesu pozyskiwania i handlu świadectwami pochodzenia energii i białych certyfikatów

Obsługa procesu uzyskania Świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów)

1. Identyfikacja przedsięwzięć, które mogą wziąć udział w przetargu
2. Przeprowadzenie Audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej
4. Reprezentowanie przedsiębiorstwa/ organizacji w procesie przetargowym