Audyty efektywności energetycznej - system białych certyfikatów

Jeżeli zrealizowali Państwo inwestycje redukujące zużycie energii (każdego jej rodzaju) w przedsiębiorstwie. Jeśli planują Państwo takie działania w przyszłości, mają Państwo szansę otrzymania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Co się wiąże z osiągnięciem zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta została określona redukcja zużycia energii. Wartość uzyskanych białych certyfikatów zależy od rodzaju i skali inwestycji i waha się w przedziałach od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Środki przeznaczone na ten cel to obecnie nadal ponad 2 miliardy złotych. Pozyskany certyfikat można spieniężyć na podobnej zasadzie jak certyfikaty o innych kolorach. Mechanizm ten stanowi dodatkową premię ponad oszczędności wynikające z niższej konsumpcji energii.

audyty energetyczne

Nie warto odkładać decyzji o przystąpieniu do przetargu i mechanizmu białych certyfikatów na później. Ponieważ jest to ostatni dzwonek dla projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej, które zostały już przez Państwa zrealizowane. W ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony ostatni przetarg na białe certyfikaty, do którego – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – można będzie zgłosić takie przedsięwzięcia. W Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadzono bowiem zmianę przepisów – białe certyfikaty będą wydawane wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych.

Schemat działania w obecnej wersji systemu (z przetargiem):

 1. Ocena potencjału przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, zrealizowanych po 01.01.2011 r. (i planowanych).
 2. Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
 3. Przygotowanie Deklaracji przetargowej.
 4. Udział w przetargu ogłaszanym przez Prezesa URE.
  (Realizacja przedsięwzięcia zgłoszonego w przetargu jako planowane).
 5. Pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów.

Schemat działania w nowej wersji systemu – od października 2016 r.:

 1. Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych, które chcą Państwo dofinansować poprzez udział w systemie białych certyfikatów.
   Identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić np. w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 2. Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej.
 3. Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów.
 4. Otrzymanie Świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż. Równolegle – Realizacja przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat).

Firma EnMS Polska Sp. z o.o. z sukcesem opracowuje dla Naszych Klientów audyty efektywności energetycznej i dokumentację przetargową od początku funkcjonowania mechanizmu, tj. od pierwszego ogłoszonego w 2012 r. przetargu. Świadczona przez nas kompleksowa obsługa pozyskania białych certyfikatów obejmuje:

 • Identyfikację przedsięwzięć, które mogą wziąć udział w przetargu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych i tych, które warto przeprowadzić (identyfikacja np. w ramach Audytu energetycznego przedsiębiorstwa)
 • Przeprowadzenie Audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej/ Przygotowanie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

 

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Zawierają wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Dodatkowo zawierają także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Pojęcie wprowadzone zostało w Ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r. w związku z wprowadzanym systemem białych certyfikatów.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.