System informatyczny energyBIS – monitorowanie i analiza zużycia energii

W ramach świadczonych usług lub jako samodzielne wdrożenie udostępniamy Naszym Klientom innowacyjny system informatyczny do monitorowania efektywności wykorzystania energii – energyBIS. Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia jest marnowana i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

Możliwości systemu – zamień dane w informacje

 • Monitorowanie faktycznego zużycia wszystkich rodzajów energii w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie czynników wpływających na zużycie energii – wielkości produkcji, stanu urządzeń, zmiennych środowiskowych itp.
 • Tworzenie modeli i prognoz zużycia energii dla potrzeb budżetu
 • Analiza opłacalności zmiany taryf dla energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Benchmark – Analiza efektywności energetycznej organizacji na tle sektora
 • Automatyczne generowanie oraz dystrybucja raportów
 • Tworzenie i rozsyłanie do wybranych osób
 • Alarmów w przypadku przekroczeń zakładanego zużycia (Strażnik Mocy)
 • Przekazywanie danych do innych systemów informatycznych

Dodatkowe zalety systemu:

 • Intuicyjność i łatwość obsługi. Przejrzysty interfejs Metro UI
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca
 • Interaktywne wykresy, raporty i dashboardy
 • Modelowanie procesów – machine learning
 • Łatwość integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi
 • Analiza wskaźnikowa
 • Podejście procesowe do zużycia energii zgodne z ISO 50001

WARTOŚĆ DODANA:

 • Dla Zakładów Przemysłowych: Wykazanie oszczędności – raport do audytu efektywności energetycznej
 • Dla Samorządów: Spełnienie wymagań ustawy o efektywności energetycznej
 • Dla Sprzedawców Energii: Dostęp do danych/profilów zużycia energii różnych odbiorców- narzędzie sprzedaży, zwiększenie lojalności klienta
 • Dla Zarządzających Budynkami: Przejrzystość, Przenoszenie najlepszych praktyk między obiektami, benchmark wewnętrzny
 • Dla Usługodawców: Narzędzie przyspieszające pracę audytora, przygotowywanie analiz i analizę pomiarów

System energyBIS monitoruje faktyczne zużycie i wykorzystanie wszystkich rodzajów energii oraz czynniki wpływające na ich zużycie. Umożliwia tworzenie modeli zużycia energii, tworzenie prognoz zużycia energii, przeprowadzanie analizy proponowanych taryf. Dodatkowo daje możliwość przeprowadzanie analizy porównawczej na tle sektora – benchmark i automatyczne generowanie oraz dystrybucję raportów i alarmów dotyczących zużycia i wykorzystania energii. System w zakresie wymiany danych integrowany jest z systemami ERP Partnerów Biznesowych oraz zdalnymi urządzeniami pomiarowymi.

 

energybisobraz

System udostępniany jest za pośrednictwem chmury obliczeniowej Windows Azure. Dzięki czemu nie zajmuje zasobów klienta. Wszystkie dane pomiarowe oraz raporty i analizy przechowywane są na serwerach wynajmowanych przez EnMS Polska. Wykorzystanie zasobów chmury pozwala na szybkie wdrożenie i konfigurację usługi oraz jej bezproblemowe skalowanie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową.

System energyBIS służy do monitorowania efektywności wykorzystania energii u odbiorców końcowych lub w poszczególnych procesach u odbiorcy końcowego. Spełniając tym samym wymagania normy ISO 50001: Systemy zarządzania energią. EnergyBIS udostępnia odbiorcom końcowym dane dotyczące ich zużycia energii. Pozwala to na wprowadzenie danych dotyczących czynników wpływających na zużycie energii np. przez interfejs z systemami planowania produkcji, PLC lub ERP u odbiorcy energii. Ta funkcjonalność pozwala na określenie modelu zużycia energii wynikającego z aktywności zachodzących u odbiorcy końcowego. Dodatkowo określa zapotrzebowania energii w przyszłych okresach. Dzięki temu możemy planować zakupy energii, jak również zapotrzebowanie na moc zamówioną.

energyBIS – żródła danych

Koncentrator danych pobiera dane dotyczące zużycia energii z licznika energii i innych liczników do których system ma dostęp. Koncentrator danych może również pobierać dane z systemów PLC, ERP lub innych systemów pomiarowych udostępniających dane dotyczące czynników wpływających na zużycie energii. Dane przesyłane są do systemu za pomocą istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, bezprzewodowo lub za pomocą istniejących sieci informatycznych. System gromadzi dane, obrabia je i analizuje wykrywając anomalie w normalnym wykorzystaniu energii i alarmując odpowiedni personel u odbiorcy energii lub wysyłając instrukcje wyłączenia do sprzężonego systemu PLC u odbiorcy (Strażnik mocy, alarmy). System pozwala upoważnionym pracownikom odbiorcy energii na dostęp do zgromadzonych w systemie danych poprzez przejrzysty interfejs użytkownika. Użytkownicy mogą przeglądać dane historyczne, tworzyć modele i prognozy zużycia energii, analizować taryfy i prowadzić analizę porównawczą efektywności wykorzystania energii. Modele i prognozy stworzone przed użytkowników lub opiekunów odbiorcy energii mogą być wykorzystywane do aktualizacji zamówionego wolumenu energii lub mocy.

energyBIS – funkcje

System energyBIS opiera się na najnowszych rozwiązaniach z dziedziny informatyki wykorzystując technologie: Biznes Inteligence, Data Mining i Predictive analitycs znane z bankowości czy branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu system w kilku krokach pozwala na modelowanie i prognozowanie zużycia energii na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia energii i czynników wpływających na zużycie energii. System energyBIS pozwala na zdefiniowanie raportów odpowiednich do ustalonych grup odbiorców i ich automatyczna dystrybucję. Moduł wizualizacji pozwala na wyświetlenie trendów historycznego zużycia energii, jak również prognozy zużycia czy porównania planowanego zużycia z faktycznym pozwala również na analizę wskaźnikową zużycia energii i wizualizację różnych typów danych na jednym interaktywnym wykresie. System pozwala na wprowadzenie wielkości określających taryfy energetyczne i porównanie ich między sobą pokazując czy obecna taryfa jest optymalnym kosztowo rozwiązaniem. Unikatową funkcjonalnością systemu jest baza danych porównawczych dla różnych sektorów przemysłowych lub poszczególnych procesów energetycznych pozwalająca na porównanie organizacji odbiorcy końcowego z innymi odbiorcami z tej samej gałęzi lub porównanie z średnim lub najlepszym wynikiem w danej gałęzi. System zapewnia spełnianie wymagań normy ISO 50001 w zakresie monitorowania i raportowania efektywności wykorzystania energii w organizacji pozwalając na gromadzenie i analizę zarówno danych o zużyciu energii jak i o czynnikach wpływających na jej zużycie.

energyBIS – korzyści+

Doskonałe narzędzie marketingowe pozwalające na wykazanie innowacyjności i dążenia do coraz lepszych produktów dla odbiorcy Spełnienie wymagań dyrektywy unijnej 2012/27/EU: udostępnianie danych o zużyciu energii odbiorcom końcowym monitorowanie celów redukcji wolumenu sprzedaży (1,5% rocznie) Włączenie odbiorców w zarządzanie popytem umożliwiające lepsze zarządzanie zakupami energii Możliwość monitorowania zużycia energii stanowi wartość dodaną dla odbiorcy zwiększając jego lojalność wobec sprzedawcy Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury pomiarowej i teleinformatyczn