Nowa ustawa wprowadziła pewne zmiany i dokładnie określiła profil podmiotu, który może aplikować na stanowisko  osoby która może wykonać audyt energetyczny.

Aby móc wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień.

Kto może starać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej?

Wniosek może być składany przez osobę fizyczną figurującą w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wpis do rejestru może uzyskać osoba, która:

  • Posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  • Ukończyła studia wyższe z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa, studia wyższe inne niż wymienione, które w sylabusie uwzględniały zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, budownictwem energooszczędnym, OZE i audytami energetycznymi – (np. magister inżynier elektrotechnik).
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za obrót pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu.

Poza tymi wymaganiami osoba aplikująca na stanowisko audytora energetycznego musi spełnić jeszcze dwa warunki. Odbyć szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie licencji audytora energetycznego oraz ukończyć z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jak widać, istnieje spora różnica w porównaniu do poprzednich wymagań związanych ze stanowiskiem audytora energetycznego. Wcześniej wystarczyło ukończyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, a uprawnienia automatycznie uzyskiwali inżynierowie i magistrowie inżynierowie: pożarnictwa, architektury krajobrazu  i architektury.

Gdzie można złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej?

Wniosek należy złożyć do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, do Departamentu Budownictwa. Wniosek musi być opatrzony dopiskiem „Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”. Uzyskanie wpisu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków jest bezpłatny.

Podczas aplikowania o uzyskanie uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej niezbędne jest przygotowanie wniosku o wpis do rejestru, stosownego oświadczenia oraz kopii dokumentów, które potwierdzają posiadanie uprawnień budowlanych i/lub ukończenia wymaganych studiów wyższych.

Zwykle Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpatruje wnioski i dokonuje stosownego wpisu do centralnego rejestru w ciągu 14 dni. Maksymalny czas rozpatrywania wniosku wynosi natomiast 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku.

Osoba aplikująca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wpisaniu do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków otrzymuje unikalny i przypisany do niej ID wraz z hasłem, które umożliwiają zalogowanie się do systemu centralnego rejestru.