Cena audytu energetycznego przeprowadzanego w przedsiębiorstwie determinowana jest przez wiele czynników i zmiennych wynikających z charakteru energetycznego zakładu. W tym tekście podamy normę, zgodnie z którą przeprowadzane są audyty, napiszemy, jakie podmioty powinny przeprowadzić audyt energetyczny, a także czym skutkuje przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 16247

Norma EN 16247 jest obecnie obowiązującą normą o charakterze międzynarodowym. Oznacza to, że wykonany audyt będzie honorowany w krajach Unii Europejskiej oraz poza nią. Norma PN-EN 16247 określa dokładne wymagania stawiane audytom energetycznym, w tym audytom energetycznym w transporcie, procesach przemysłowych oraz obiektach budowlanych. Poza tym wykonywane audyty są zgodne z normą określaną przez Dyrektywę 2012/27/UE, która determinuje  wykorzystanie normy PN-EN 16247.

Jakie podmioty mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego?

Nakaz wykonania audytu energetycznego obejmuje każde duże przedsiębiorstwo. W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem możemy nazwać podmiot, który:

  • Zatrudnia minimum 250 osób.
  • Posiada roczny obrót większy lub równy 204,45 milionów złotych w roku obrotowym lub posiada sumę bilansowaną większą, lub równą 175,827 milionów złotych w roku obrotowym. Wraz z kolejnymi latami podane kwoty progowe mogą ulec zmianie.

Wykonywany audyt energetyczny musi obejmować minimum 90% całego zużycia energii ze wszystkich jej nośników. Warto pamiętać również o transporcie przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny musi być odnawiany co 4 lata. Odnawianie audytu energetycznego wiąże się z koniecznością określania dalszych, potencjalnych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a także oszczędności zużycia energii. O każdym odnowieniu audytu energetycznego należy poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 30 dni od terminu wykonania audytu. W przypadku niedopilnowania terminu przedsiębiorstwo będzie zobowiązane płacić karę równą 5% rocznego obrotu.

Skutki przeprowadzonego audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie umożliwia zbadanie faktycznego zużycia energii z każdego z nośników. Audyt skutkuje również opracowaniem szczegółowej analizy i prognoz, które umożliwią podjęcie kroków niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej, a także redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Raport energetyczny tworzony jest na podstawie mierzalnych i realnych wartości, dzięki czemu wyniki audytu energetycznego są łatwe do weryfikacji. Ponadto audyt energetyczny w części sumującej zebrane dane i proponowane działania, umożliwia również w prosty sposób określić opłacalność proponowanych inwestycji wpływających na efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Jeżeli szukają Państwo firmy, która w pełni profesjonalny sposób przeprowadzi audyt energetyczny w przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.