Jakie są korzyści z przeprowadzonego audytu energetycznego?

Jakie są korzyści z przeprowadzonego audytu energetycznego?

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego. Musi się to odbyć w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Niedostosowanie się do nakazu będzie groziło wysokimi karami, jednak warto wykonać audyt przede wszystkim za sprawą licznych korzyści, które ze sobą niesie. Procedura może zapewnić duże oszczędności, które w perspektywie czasu rekompensują koszty związane z wynajęciem audytora.

Audyt energetyczny – do czego jest nam potrzebny?

 1. Pierwszą i niewątpliwie największą korzyścią związaną z przeprowadzeniem audytu energetycznego są zazwyczaj znaczne oszczędności, a w dłuższej perspektywie czasu także zmniejszenie wydatków na niektóre inwestycje. Audyt zawiera szczegółową analizę wszystkich dróg przepływu energii w budynku, a także konkretne pomysły na poprawę ich efektywności. Zastosowanie się do jego wytycznych pozwala na zaoszczędzenie średnio nawet dwudziestu procent zużywanej energii. Ma to ogromne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego i energetycznego.
 2. Czynnikiem, który sprawia, że większość właścicieli dużych przedsiębiorstw zdecyduje się skorzystać z usług audytora energetycznego, jest uniknięcie kary, która jest nakładana w przypadku niewykonania audytu w terminie. Koszty związane z niedopełnieniem obowiązku mogą wynieść nawet pięć procent rocznego przychodu przedsiębiorstwa w roku biegłym.
 3. Przeprowadzenie audytu jest również niezbędne dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o premię termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia pozwala uzyskać zwrot nawet dwudziestu procent z kredytu zaciągniętego w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku. Jest on również ważnym dokumentem dla firmy ubiegającej się o kredyt na inny cel – audyt jest dla banku dowodem efektywności energetycznej budynku.
 4. Dzięki szczegółowej analizie przeprowadzonej przez audytora energetycznego możliwe jest wprowadzanie u pracowników firmy nowych nawyków, które przyczynią się do dodatkowych oszczędności energii.
 5. Audyt energetyczny jest ponadto niezbędny w celu przystosowania budynków do najnowszych przepisów związanych z ochroną środowiska. Dzięki zastosowaniu rozwiązań wskazanych przez audytora można zmniejszyć negatywne oddziaływanie budynku na środowisko naturalne. Firma, która posiada audyt, ma prawo ubiegać się o środki z funduszy ekologicznych,

Jak zwiększyć korzyści płynące z audytu energetycznego?

Żeby przeprowadzenie audytu energetycznego skutkowało zwiększeniem efektywności energetycznej naszego przedsiębiorstwa, należy zadbać, żeby jego wykonaniem zajęła się doświadczona, niezależna i rzetelna firma. Jedynie eksperci w swojej dziedzinie są w stanie wskazać rozwiązania najprostsze, najskuteczniejsze, a jednocześnie najbardziej ekonomiczne. Dobrze przeprowadzony audyt to jednak nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest wdrożenie zawartych w nim rozwiązań w życie.

W jaki sposób zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie

W jaki sposób zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie to jedno, a powiadomienie prezesa URE o przedsięwzięciu to drugie. Co więcej, lwia część firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciąży na nich taki obowiązek.

Informacja o obowiązku powiadomienia URE została podana na oficjalnej stronie Urzędu Regulacji Energetyki. W zawiadomieniu należy przede wszystkim podać dokładną nazwę podmiotu, który przeprowadzał audyt. Następnie dokument musi zawierać informacje o proponowanych działaniach mających na celu poprawę wydajności energetycznej w firmie wraz z okresem uzyskiwania oszczędności. Poza tym należy dostarczyć informację o finalnych średniorocznych oszczędnościach w jednostce toe (tona oleju ekwiwalentnego).

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831, który głosi: Na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

Oficjalna informacja URE dotycząca wzoru zawiadomienia o przeprowadzonym audycie

“W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.”

 

Wzór zawiadomienia URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

……………………………………., dnia ……….………………….. r.

(miejscowość) (data)

 

………………………………………………………………………………….

(nazwa Przedsiębiorcy)

…………………………………………………………………….

(adres siedziby)

 

…………………………………………………………………….

(numer identyfikacji podatkowej NIP)

 

…………………………………………………………………….

(osoba do kontaktu, nr telefonu)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Aleje Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 831), będąc przedsiębiorcą, o którym mowa w:

 

 1. 36 ust. 1 ww. ustawy, zawiadamiam Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
  *,

 

 1. 36 ust. 2 ww. ustawy, zawiadamiam Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o audycie energetycznym przedsiębiorstwa przeprowadzonym w ramach*:

 

? systemu zarządzania energią określonego w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania**,

 

 systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE**.

(*niepotrzebne skreślić)

(**zaznaczyć odpowiednie)

 

 

Jednocześnie informuję, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony przez……………………………………………………………….……………………… i zakończony ……………………………….

(nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt) (data zakończenia audytu)

Możliwe do uzyskania oszczędności energii, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynoszą:

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Średnioroczne oszczędności energii finalnej [toe]* Okres uzyskiwania oszczędności

*1 toe = 11,630 MWh

*1 toe = 41,868 GJ

…………………..………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy
wraz z imiennymi pieczęciami

 

Premia termomodernizacyjna – jak uzyskać ?

Premia termomodernizacyjna – jak uzyskać ?

Metodyczne wdrażanie programów termomodernizacyjnych oraz rozwój technologii budowlanych przyczyniają się do redukcji zużycia energii, oraz rozsądniejszego dysponowania nią. Jedną z zachęt dla inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane zarówno prywatne, jak i publiczne jest premia termodernizacyjna.

Czym jest termodernizacja?

Termodernizacja to modernizowanie (ulepszanie) izolacji cieplnej oraz wpływanie na poprawę wydajności i efektywności ogrzewania obiektów budowlanych. Poza tym w ramach pojęcia termodernizacji określamy procesy wymiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne.

Proces termodernizacji w ogólnym rozrachunku jest sumą działań mających na celu podniesienie efektywności ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości zużywanej energii. Cele te mogą być osiągane na wiele sposobów: poprzez implementowanie nowszych i lepszych rozwiązań technicznych, izolacji cieplnej i funkcjonowania systemów wentylacyjnych i ogrzewania.

Energia drożeje rokrocznie. Wobec takiego stanu rzeczy, poprawa wydajności ogrzewania i wdrażanie działań termodernizacyjnych w obiektach mieszkalnych, publicznych i przemysłowych to doskonały sposób na oszczędność.

Korzyści, jakie nie za sobą premia termomodernizacyjna

Premią termodernizacyjną nazywa się wsparcie finansowe świadczone przez państwo, które ma na celu zachęcanie do podejmowania przedsięwzięć termodernizacyjnych. Premia termodernizacyjna to również redukowanie obciążeń i kosztów ponoszonych przez podmioty modernizujące obiekty budowlane.

Premię termodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termodernizacji i Remontów. Wysokość premii wynosi 20% kwoty kredytu, który został zaciągnięty na rzecz termodernizacji obiektu budowlanego.

Warunkiem uzyskania premii termodernizacyjnej jest wykonanie oraz zweryfikowanie audytu energetycznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla dużych firm audyt energetyczny jest obowiązkowy.

Termodernizacja obiektu i skorzystanie z premii termodernizacyjnej jest rekomendowane, gdy stoisz przed koniecznością:

 • wymiany podłóg, okien i drzwi,
 • wymieniasz lub modernizujesz instalację grzewczą,
 • wymieniasz lub modernizujesz system wentylacji,
 • zamierzasz wprowadzić elementy OZE,
 • ocieplasz obiekt budowlany.

Audyt energetyczny a premia termomodernizacyjna

Audyt energetyczny to warunek konieczny do uzyskania premii. Audyt musi być wówczas dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, który składa się wraz z wnioskiem o kredyt w banku.

Najlepszą metodą na przeprowadzenie audytu energetycznego, jest zatrudnienie specjalistów, którzy w kilku prostych krokach zaplanują oraz wdrożą prace związane z analizą bilansu cieplnego w budynku, a także zaproponują najskuteczniejsze rozwiązania mające na celu poprawę efektywności ogrzewania i ochładzania budynku przy jednoczesnej redukcji zużycia energii.

Jeżeli szukają Państwo rzetelnej firmy przeprowadzającej audyt energetyczny, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Rozwiejemy Państwa wątpliwości i zaproponujemy możliwie najlepsze warunki audytu energetycznego w Państwa obiekcie budowlanym.

Czym jest biały certyfikat?

Czym jest biały certyfikat?

Wpływanie na poprawę wydajności energetycznej przez przedsiębiorstwa realizowane jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest biały certyfikat. Niejako wymuszanie, a mówiąc ściślej stymulowanie efektywnej poprawy wydajności energetycznej oraz promowanie ekologicznego zarządzania energetyką wewnątrz przedsiębiorstwa, dla wielu firm oznacza kolejne koszta i obowiązki.

Nic bardziej mylnego. Choć pozornie białe certyfikaty determinują kolejne działania związane z poprawą efektywności energetycznej, nie stanowią one zbyt dużego obciążenia dla przedsiębiorstw – co więcej, mogą odgrywać rolę pewnej nagrody za poprawę wyników na tle oszczędności energetycznych.

W artykule dokładniej omówimy zagadnienie białych certyfikatów. Napiszemy, czym dokładnie są białe certyfikaty i system białych certyfikatów, jak prezentuje się obowiązek przedstawienia określonej ilości świadectw efektywności energetycznej, a także w jaki sposób można otrzymać biały certyfikat.

Czym jest biały certyfikat?

Pisząc najogólniej – jest to dokument świadczący o wykonaniu usprawnienia w zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie. Pisząc inaczej – biały certyfikat jest dowodem na zredukowanie ilości energii zużywanej w skali roku. Co więcej, certyfikat po uzyskaniu swojej mocy prawnej, może być wiązany z prawem majątkowym, a tym samym stać się towarem handlowym, który można sprzedać na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). Certyfikat możemy uzyskać za działania wykonane lub zaplanowane.

Roczna oszczędność związana z otrzymaniem certyfikatu nie może być mniejsza niż 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

Zasady systemu białych certyfikatów

System funkcjonowania białych certyfikatów w naszym kraju opiera się na 5 zasadach: zasadzie wykazu, wymierności, trwałości, audytu, przetargu, „ω” i zasadzie końcowej.

1.    Zasada wykazu

Zasada wykazu określa, że działania przedsiębiorstwa dążące do redukcji zużycia rocznej energii mogą być zatwierdzane wyłącznie przy skonfrontowaniu ich z wykazem przedsięwzięć opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki w Monitorze Polskim.

2.    Zasada wymierności

Ta zasada dotyczy przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo, które można zmierzyć na podstawie konfrontowania z ilością energii zaoszczędzonej w skali roku od początku do końca całego procesu dążącego do uzyskania białego certyfikatu.

3.    Zasada audytu

Zasada określająca, że każde działanie podejmowane przez przedsiębiorstwo musi przysłużyć się do poprawy efektywności zarządzania energetyką firmy. Co więcej, każda firma starająca się o biały certyfikat musi przejść przez proces audytu energetycznego, o którym pisaliśmy tutaj.

4.    Zasada „ω” (omega)

Określa, że w procesie zdobywania białego certyfikatu najważniejszy jest osiągnięty efekt energetyczny, który jest średnią ilością energii, jaką przedsiębiorstwo zaoszczędziło w skali roku.

5.    Zasada końcowa

Biały certyfikat zdobywa wartość handlową po zakończonym sukcesem procesie jego zdobywania.

System białych certyfikatów umożliwia uzyskanie oszczędności w trzech płaszczyznach. Pierwszą z nich jest oszczędność odbiorcy końcowego. Kolejną oszczędność związana z potrzebami własnymi firmy, natomiast ostatnią oszczędnością nazywamy redukcję start w procesie przesyłu i dystrybucji energii.

Przyznawanie białych certyfikatów

Za przyznawanie białych certyfikatów odpowiedzialny jest Prezes URE, natomiast samo przyznawanie odbywa się w formie przetargów. Przetarg powinien być ogłaszany mniej więcej 2 tygodnie przed datą jego wdrożenia.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązany jest do oszacowania wartości świadectw oraz ich ilości, które przewiduje się do wprowadzenia w danym przetargu. Poza tym Prezes informuje o współczynniku akceptacji oferty.

Przetarg wygrywany jest przez firmy lub inne podmioty, które mieszczą się w puli przetargu. Pula ta określana jest na podstawie przedziału określanego jako iloczyn współczynnika akceptacji oferty i średniej wartości efektu energetycznego, a następnie ilorazu przedstawionego iloczynu do najwyższej wartości efektu energetycznego zadeklarowanej w danym przetargu.

Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej przedstawiły pojęcie terminowego świadectwa efektywności energetycznej. Wedle zastępcy dyrektora DEEEiK w URE, od nowego roku za identycznie przeprowadzane przedsięwzięcia związane z termomodernizacją lub innymi działaniami mającymi poprawić wydajność użytkowania energii pierwotnej, przedsiębiorcy uzyskają mniejszą ilość białych certyfikatów.

Czym są terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Wedle ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016 roku, podmioty, które wykonały audyt oraz przedsięwzięcia prowadzące do optymalizacji wykorzystania energii w obiektach budowlanych, mogą starać się o uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej. Aby uzyskać taki dokument, niezbędne jest wystosowanie wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energii. Termin składania wniosków mija 1 października. Istnieje konieczność umarzania świadectw w roku kolejnym. Termin umorzenia został ustalony na 30 czerwca roku następnego. Wobec tego termin umorzenia uzyskanych świadectw efektywności energetycznej w roku 2016 minie 30 czerwca roku 2017.

Wiele podmiotów nie zdaje sobie sprawy, że świadectwo efektywności energetycznej może się przeterminować. Warto jednak wiedzieć, że rozliczanie się z obowiązku uzyskiwania oszczędności z tytułu optymalizacji efektywności energetycznej może być przeprowadzane nie tylko rokrocznie, a można łączyć je w 2 lub 3-letnie okresy rozliczeniowe.

Przy rozliczaniu się w okresach dłuższych niż jeden rok, można wykorzystać terminowe świadectwa efektywności energetycznej pod warunkiem, że będą one umarzane w roku następnym. Kolejne świadectwa efektywności energetycznej będą wydawane już wedle nowych przepisów, oczywiście na wniosek podmiotu.

Dlaczego wprowadzono terminowe świadectwa efektywności energetycznej?

Głównym powodem, który determinował wprowadzenie w życie zapisów nowej ustawy o efektywności energetyczne,,j jest regularne dążenie do poprawiania i optymalizowania zużycia energii w obiektach budowlanych. Dzięki nowej ustawie możliwe jest wpłynięcie na dynamiczny i rokroczny rozwój podmiotów w tym aspekcie. Terminowe świadectwa efektywności energetycznej przyczyniają się do utrzymania płynności przepływu białych certyfikatów.

Co to jest System Zarządzania Energią?

Co to jest System Zarządzania Energią?

System Zarządzania Energią (SZE) wedle normy PN-EN ISO 50001:2012 to organizacja obszaru technicznego, którego modernizacja wpływa na poprawę efektywności energetycznej. Oznacza to, że prawidłowe implementacje w obrębie systemu SZE wpływają na obniżenie kosztów zużycia energii oraz redukcji obciążeń związanych z jej eksploatacją na rzecz środowiska. Wartym odnotowania jest fakt, że System Zarządzania Energią dotyczy całości działań i organizacji przedsięwzięć.

Korzyści związane ze wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią

 • poprawa efektywności energetycznej
 • oszczędność energetyczna
 • redukcja zanieczyszczeń i emisji spalin
 • redukcja kosztów związanych z utrzymaniem organizacji
 • poprawa strategii i struktury prowadzenia gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa

System Zarządzania Energią – Etapy wdrożeń

Aby móc prawidłowo planować i wdrażać SZE, niezbędne jest poznanie jego nadrzędnego celu. System Zarządzania Energią skupia się na poprawie wydajności i efektywności energetycznej, obniżeniu kosztów i redukcji emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo.

Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią możemy przedstawić za pomocą modelu PDCA. Rozszyfrowując skrót, uzyskujemy: (P)lanowanie, (DO) wykonywanie, (Check) sprawdzanie, (Act) działanie.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest: przeprowadzenie audytu wewnątrz i na zewnątrz struktury firmy. Identyfikacja zużywanych surowców energetycznych, szacowanie przyszłego zużycia energii, a także gromadzenie innych danych, które pozwolą opracować skuteczną strategię optymalizacji zarządzania zużyciem energii.

Jako uzupełnienie audytu wewnętrznego, warto wykonać audyt zewnętrzny. Jest on związany z zatrudnieniem firmy zewnętrznej, która zmierzy rzeczywiste zużycie energii przez urządzenia wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Firma przeprowadzająca audyt złoży również szczegółowy raport oraz przedstawi zalecenia poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Dalszym etapem wdrożenia SZE powinno być ustanowienie celów i polityki energetycznej. Odpowiednia ilość zebranych danych, powinna dać odpowiedź, w jakim kierunku należy rozwijać politykę energetyczną firmy. Cele powinny być realne i mierzalne.

Dalej, wedle modelu PDCA niezbędne będzie nadanie odpowiednich kompetencji i określenie odpowiedzialności za prawidłowe wdrożenie SZE do struktur przedsiębiorstwa. Aby proces przebiegał sprawnie, warto zatrudnić kierownika ds. energii, na którym spocznie odpowiedzialność za wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Energią.

Szkolenie personelu oraz kadr zarządzających poprawi świadomość i zaangażowanie pracowników każdego szczebla w temacie prawidłowego i wydajnego wykorzystywania energii. Gdy pracownicy poznają swój zakres ról i wpływ na efektywność energetyki przedsiębiorstwa, SZE będzie funkcjonował poprawnie. To od pracowników w największym stopniu uzależniony jest sukces wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Energią. Dobrym pomysłem jest wdrożenie systemu motywacyjnego, który zmaksymalizuje starania pracowników w aspekcie SZE.